Angielski-korepetycje 2


- 220 testów, 5500 ćwiczeń, 400 stron
- poziom słownictwa B2-C1
- wszystkie działy gramatyki oraz konstrukcje zaawansowane
- klucz do ćwiczeń i tłumaczenia
- rozbudowana część strukturalna
- dodatkowe testy: transformacje, tłumaczenia

Przeznaczenie: matura na poziomie rozszerzonym, studia, FCE

OPIS KSIĄŻKI:

Angielski - korepetycje 2 to repetytorium z ćwiczeniami poświęconymi wszystkim działom gramatyki języka angielskiego, oferujące także ćwiczenia w formie, jaką spotkać można na najważniejszych egzaminach państwowych z języka angielskiego: matura, matura na poziomie rozszerzonym, studia, egzamin FCE.

Czego nauczę się z tej książki?

Angielski - korepetycje 2 to książka, która naucza wszystkich najważniejszych dziedzin gramatycznych języka angielskiego: czasy, strona bierna, użycie czasowników modalnych, mowa zależna, okresy warunkowe, ale oferuje także ćwiczenia z takich działów, jak: słowotwórstwo, transformacje, tłumaczenia zdań z wykorzystaniem całości nabytej wiedzy.

Najczęstszą formą testową jest tłumaczenie całych zdań. Dzięki zamieszczeniu klucza z odpowiedziami oraz tłumaczeń wszystkich zawartych w książce ćwiczeń, uczący nabywa wprawy w poprawnym wykorzystaniu słownictwa oraz związków frazeologicznych. Książka została zaprojektowana na samowystarczalność, czyli korzystanie z niej nie wymaga użycia żadnych dodatkowych pomocy językowych.

W jaki sposób naucza ta książka?

Angielski - korepetycje 2 proponuje zmierzenie się z językiem angielskim na zasadzie tłumaczeń, testów wielokrotnego wyboru, transformacji, słowotwórstwa. Nauka ma w jak największym stopniu przypominać naturalne środowisko używania języka angielskiego. W naturalnej mowie nie mierzymy się ze zdaniami do uzupełnienia odpowiednią formą podanego wyrazu, a wyłącznie z przekładem danych struktur na obcy język. Pomimo, że w książce zawarto testy każdego rodzaju, tłumaczeń jest w niej najwięcej. Uczniowie mniej zaawansowani mogą uczyć się na podstawie porównania zadań z kluczem, w którym znajdą odpowiedzi oraz dokładne tłumaczenia. Taki sposób nauki (poprzez przykłady) pomaga w jasny sposób zapoznać się zarówno z wykorzystaniem danych struktur gramatycznych, jak i słownictwa oraz zwrotów specjalnych.
Części teoretyczne opisujące poszczególne działy gramatyki (oraz te poświęcone wykorzystaniu struktur specjalnych i technik transformacji: słowotwórstwo, transformacje, tłumaczenia) zawierają wyjaśnienie zagadnień wraz z licznymi przykładami obrazującymi ich wykorzystanie w naturalnym języku. Przykłady są kluczem do zrozumienia zagadnień oraz doskonałym narzędziem służącym umiejętnemu rozwiązywaniu dedykowanych im ćwiczeń.
Wszystkie testy w książce ułożone zostały stopniowo (od najłatwiejszych lub mniej zaawansowanych po najbardziej złożone konstrukcje lub wyjątki).

Co dokładnie zawiera Angielski - korepetycje 2?

Odrobinę teorii i TESTY, TESTY, TESTY! Łącznie książka zawiera 220 rozbudowanych testów w numeracji alfabetu angielskiego od A do Z (po 26 ćwiczeń). Czasy języka angielskiego opisane są indywidualnie oraz w parach, które zwykle sprawiają uczącym się najwięcej problemów (Present Perfect vs Past Simple, Past Simple vs Past Continuous, Present Simple vs Present Continuous, Present Perfect vs Present Perfect Continuous). Dodatkowo opisane zostały ograniczenia, z jakimi spotykamy się podczas używania czasowników statycznych. Testy zbiorcze, zawierające wykorzystanie wszystkich czasów ułożone są stopniowo - dzięki temu Angielski-korepetycje 2 pomoże uczącym się na każdym poziomie. Wraz z nabywaniem wiedzy i praktyki, wzrasta poziom ćwiczeń i liczba wykorzystanych czasów.
Dział typy pytań porusza wszystkie zagadnienia związane z poprawnym formułowaniem pytań. Podstawowa wiedza w zakresie ich budowy zwykle nie obejmuje takich zagadnień, jak: pytania o podmiot, pytania z wyrazami pytającymi złożonymi, pytania w zdaniach złożonych z dwóch zdań równorzędnych, pytania w zdaniach relacjonowanych.
Fraza there is/ there are to jedna z najbardziej niedocenianych struktur pod względem potencjału ich wykorzystania i popularności użycia. Zwykle traktowana pobieżnie i podstawowo, w Angielski-korepetycje 2 nabiera poprawnego wymiaru. Rozbudowane ćwiczenia wykorzystujące tę frazę w zdaniach (obrazujące podatność tej frazy na wykorzystanie w różnych czasach, formach gramatycznych, w kontekstach powiązanych z poszczególnym typem czasowników) oddają jej pełny charakter i wpływają na jej wykorzystanie w codziennym tworzeniu wypowiedzi.
Strona bierna wyjaśniona została na sześciu płaszczyznach zastosowania. Podstawowa wiedza o wykorzystaniu strony biernej w czasach stanowi jedynie jeden z wariantów jej użycia. W książce znajdziemy techniki budowy pytań z zastosowaniem strony biernej, techniki transformacji zdań czynnych z dwoma obiektami w stronę bierną (aspekt szczególnie często spotykany na egzaminach o stopniu wyższym), a także formy pokrewne do strony biernej (have sth done).
Pomimo stosunkowo prostej budowy gramatycznej, poprawne wykorzystanie okresów warunkowych w języku angielskim zdaje się sprawiać uczniom najwięcej problemów. Ćwiczenia dotyczące tego zagadnienia zostały podzielone na trening indywidualnych okresów warunkowych, na wykorzystanie ich naprzemiennie, a także na budowę zdań z mieszanymi okresami warunkowymi. Poprzez dedykowany opis teorii i nieodzownych ćwiczeń praktycznych Angielski - korepetycje 2 poświęca specjalną uwagę pochodnej okresów warunkowych - konstrukcjom typu WISH.
Czasowniki modalne zostały wyjaśnione w sposób innowacyjny. Na konkretnych przykładach, Angielski - korepetycje 2 opisuje po kolei poszczególne czasowniki modalne, objaśniając ich użycie oraz znaczenia w formach teraźniejszych, przeszłych oraz ciągłych. Angielski - korepetycje 2 to jedno z najlepszych i najpełniejszych źródeł wykorzystania czasowników modalnych w pełnej skali. Nie zawęża ich opisu do form podstawowych, ale w pełni ukazuje ich spektrum użycia, podając zarazem ich nie-modalne odpowiedniki oraz frazy specjalne, których znaczenie pokrywa się charakterem z konkretnymi formami modalnymi.
Teoria i ćwiczenia z mowy zależnej to zestaw podstawowych technik tworzenia Reported Speech, powiększony o wykorzystanie mowy zależnej z użyciem czasowników specjalnych. Mowa zależna rozbudowana o grupę tych wyrazów, w pełni przedstawia jej wykorzystanie w języku codziennym. Ich skomplikowane użycie jest zmorą każdego uczącego się. Angielski - korepetycje 2 skutecznie pomaga zmierzyć się z tym problemem.
Każdy egzamin na poziomie B2 (matura rozszerzona, FCE) zawiera testy ze słowotwórstwa. Angielski - korepetycje 2 prezentuje rozbudowane zestawy testów odzwierciedlających poziom i formę spotykaną na tych egzaminach.
Rozdział transformacji i technik przekształcania zdań zawiera bogatą listę sformułowań najbardziej podatnych na takie przekształcenia. Oprócz teorii oraz zadań dotyczących konkretnych czasowników i fraz, Andrzej Michalski przedstawia także zagadnienia inwersji czasownika. Każda technika transformacji oraz te popularne frazy, które łatwo podlegają przekształceniom są szczegółowo opisane, a liczba ćwiczeń związanych z tematem pozwala nabrać biegłości w umiejętnym budowaniu wielu zdań o jednakowym charakterze i znaczeniu.
Ostatni rozdział zawiera ćwiczenia z tłumaczeń pełnych zdań z języka polskiego na angielski. Ćwiczenia skonstruowane są w taki sposób, aby każdy uczący nabierał wprawy w umiejętnym wykorzystaniu nabytej w książce wiedzy na temat zarówno struktur języka angielskiego, jak i poprawnie wykorzystywanych wyrażeń leksykalnych (słownictwo, zwroty frazeologiczne, dobór odpowiednich struktur języka angielskiego w nadawaniu wypowiedzi odpowiedniego aspektu/charakteru).

Angielski - korepetycje 2, Spis Treści:

1. Czasy - podział i użycie
- Czas Present Simple
- Czas Present Continuous
- Różnice czasów Present Simple i Present Continuous
- Czas Past Simple
- Czas Present Perfect
- Różnice czasów Past Simple i Present Perfect
- Czas Present Perfect Continuous
- Różnice czasów Present Perfect i Present Perfect Continuous
- Czas Future Simple oraz forma GOING TO
- Czas Past Continuous
- Różnice czasów Past Simple i Past Continuous
- Czas Past Perfect
- Czas Past Perfect Continuous
- Czas Future Continuous
- Czas Future Perfect
- Czas Future Perfect Continuous
2. Czasowniki statyczne
3. Czasy - testy zbiorcze
4. Typy pytań
5. Konstrukcje there is / there are
6. Strona bierna
7. Strona bierna - zagadnienia pokrewne
8. Okresy warunkowe
9. Konstrukcje WISH
10. Czasowniki modalne
11. Mowa zależna
12. Słowotwórstwo
13. Transformacje
- Inwersja czasownika
- Przymiotnik i zagadnienia pokrewne
- Funkcje bezokolicznika i formy -ing (Gerund)
- Czasownik USE i zagadnienia pokrewne
- It's (high) time
- Had better
- To be about to
- Make sb do sth
- To be supposed to
- As if / As though
- How come
- See sb do/doing sth
- Find + sb + przymiotnik
- To be likely to
- So that
- Would rather / Would prefer to / Prefer
- In (the) case
- Despite
- Mind
14. Tłumaczenia

Angielski-korepetycje 2